15 tìm kiếm mới
 1. Đặng% UNION ALL SELECT NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL#
 2. Chứng khoán///
 3. 膼岷穘gUNIONALLSELECTNULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL--lMet
 4. Đặng% AND 8667=(SELECT UPPER(XMLType(CHR(60)||CHR(58)||CHR(113)||CHR(107)||CHR(107)||CHR(113)||CHR(113)||(SELECT (CASE WHEN (8667=8667) THEN 1 ELSE 0 END) FROM DUAL)||CHR(113)||CHR(113)||CHR(106)||CHR(118)||CHR(113)||CHR(62))) FROM DUAL) AND %=
 5. Hệ thống chính trị việt nam/
 6. Đặng) UNION ALL SELECT NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL
 7. báo
 8. mơ thấy tiền///
 9. Đặng% UNION ALL SELECT NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL
 10. Đặng) UNION ALL SELECT NULL,NULL-- tqIe
 11. Đặng);SELECT SLEEP(5)#
 12. Đặng% UNION ALL SELECT NULL#
 13. Đặng% UNION ALL SELECT NULL,NULL-- mdkY
 14. Đặng) AND 1198=CONVERT(INT,(SELECT CHAR(113) CHAR(107) CHAR(107) CHAR(113) CHAR(113) (SELECT (CASE WHEN (1198=1198) THEN CHAR(49) ELSE CHAR(48) END)) CHAR(113) CHAR(113) CHAR(106) CHAR(118) CHAR(113))) AND (CEnf=CEnf
 15. Đặng AND 1887=DBMS_PIPE.RECEIVE_MESSAGE(CHR(89)||CHR(104)||CHR(104)||CHR(79),5) AND uYUt=uYUt