15 tìm kiếm mới
 1. Thiết///
 2. Đặng văn lâm/) AND 7928=3397 AND (4486=4486
 3. Đặng UNION ALL SELECT NULL,NULL-- LPpc/
 4. Đặng UNION ALL SELECT NULL,NULL
 5. Chứng//
 6. Đặng văn lâm/ ORDER BY 8367-- TeGf
 7. Đặng% UNION ALL SELECT NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL
 8. Người/
 9. Đặng% UNION ALL SELECT NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL
 10. Đặng văn lâm/% AND 1290=9884 AND %=
 11. Đặng% AND 1198=CONVERT(INT,(SELECT CHAR(113) CHAR(107) CHAR(107) CHAR(113) CHAR(113) (SELECT (CASE WHEN (1198=1198) THEN CHAR(49) ELSE CHAR(48) END)) CHAR(113) CHAR(113) CHAR(106) CHAR(118) CHAR(113))) AND %=
 12. Đặng UNION ALL SELECT NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL-- bAjd
 13. Đặng) UNION ALL SELECT NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL-- fULf/
 14. Đặng văn lâm/ UNION ALL SELECT NULL,NULL,NULL,NULL-- LbeH/
 15. Đặng) AND 3499=3499 AND (ugMt=ugMt